Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Postsynaptic potentiation of corticospinal projecting neurons in the anterior cingulate cortex after nerve injury

Tao Chen, Kohei Koga, Giannina Descalzi, Shuang Qiu, Jian Wang, Le-Shi Zhang, Zhi-Jian Zhang, Xiao-Bin He, Xin Qin, Fu-Qiang Xu, Ji Hu, Feng Wei, Richard L Huganir, Yun-Qing Li* and Min Zhuo*

Molecular Pain 2014, 10:33  doi:10.1186/1744-8069-10-33

Include


Format